Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi po raz kolejny zdobyło fundusze unijne! Dzięki dofinansowaniu szkoła zrealizuje projekt  „Kwalifikacje dla Przemysłu 4.0 – edycja druga”.

Projekt skierowany jest do 36 uczniów technikum, którzy otrzymają możliwość uzyskania nowych kwalifikacji, co pozwoli im na lepszy start w życie zawodowe po ukończeniu szkoły. W czasie trwania projektu zostaną zrealizowane specjalistyczne, dodatkowe zajęcia spoza programu nauczania i staże w firmach partnerskich. Szkoła doposaży także pracownię Automatyki i Robotyki w dwa nowe stanowiska egzaminacyjne. Fundusze z projektu zostaną również wykorzystane do podniesienia kwalifikacji nauczycieli zajęć praktycznych. Czterech z nich weźmie udział w dedykowanych szkoleniach na zakupionym sprzęcie dydaktycznym.

Uzyskanie przez uczniów dodatkowych umiejętności zawodowych, budowanie ich kompetencji zgodnie z aktualnymi trendami gospodarki opartej o tzw. Przemysł 4.0 oraz organizacja staży z pewnością zwiększy szanse absolwentów na zatrudnienie w zautomatyzowanych ekosystemach produkcji i usług. Tym samym lokalny i regionalny rynek pracy pozyska specjalistów tak szeroko poszukiwanych przez pracodawców. Będzie to też dobrym magnesem dla kolejnych inwestorów Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, którzy wraz z rozpoczęciem biznesu w nowym miejscu, będą mogli liczyć na wykwalifikowaną kadrę pracowników.

Informacje o projekcie:

 • Wartość projektu wynosi 997.606,30 PLN.
 • Początek I etapu rekrutacji zaplanowano na IX.2021 (18 uczniów), II etapu na IX.2022 (18 uczniów).
 • Dla każdego uczestnika zostanie zrealizowane.:
  • 70h specjalistycznych zajęć w obszarze programowania i eksploatacji robotów przemysłowych przygotowujących do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w obszarze programowania i eksploatacji robotów przemysłowych. Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający kwalifikacje wydany przez przedsiębiorstwo z branży robotyki przemysłowej rozpoznawalny i uznawalny na całym świecie,
  • 15h zajęć w obszarze Lean Manufacturing,
  • 20h zajęć edukacyjnych kształtujących i rozwijających u uczniów język branżowy z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia opartych na wirtualnej rzeczywistości VR (virtual reality),
  • 12 h zajęć w ramach doradztwa zawodowego grupowego – coaching grupowy oraz 4h doradztwa zawodowego indywidualnego – coaching,
  • 150h staży u pracodawców.

Lista projektów, które przeszły pozytywnie ocenę formalno-merytoryczną i zostały przekazane do etapu negocjacji w ramach KOP powołanej dla konkursu nr RPLD.11.03.02-IZ.00-10-001/20